11/05/2008

La festa ti la mamma. Di Attilio Mingolla


Ti cuantu criaturi
Diu criou,

li mammi so la scemma
cchiù priggiata,

ti ‘nna ricchezza
cranni li ‘ndutou,

pi mezzu loru ogni
vit’è nata.

Cu ‘stu distinu Diu
la signou,

ti sorti furtunata
o cchiù ‘nfilici,

pi custu cranni
donu ddivintou,

intr’a ‘stu munnu,
l’atra criatrici.

Ci tutt’è pruvvisoriu
‘ntra la terra,

si scorda o diventa
passiggeru,

l’amori ti la mamma
no si scerra,

pirc’è lu prim’e
l’urtimu pinzieru.

E’ sua, t’ogni figghiu
Mis’a munnu,

ddo vivi ‘ntra la paci
o ‘ntra la uerra,

ca cuddu cori sua è
‘nnu scunfunnu

e ci è ‘nfilici ‘mpiettu
su li serra.

Eti l’amica vera
ti la vita,

l’amori cchiù sincer’e
scunfinatu,

ti cuannu intra
edd’è cuncipita,

‘nfign’a morti sua no
l’è ngannatu.

E’ la parola toci
ca ti ‘mpari,

ti cuannu si piccinnu
appena natu,

e ci ti sbandi o
vivi pen’amari,

lu sulu nomi sua
a ’nnuminatu.

E’ ggiustu ca ‘nci
sta la festa sua,

ca tutti li cristiani
onna ‘nnurari,

pircé sta mamma
nostra, mia e tua,

è ‘nnu tisoru ca
no s’à scurdari.

Signori binitici
cuisti mammi,

ca so la gioia
vera ti la vita,

talli salut’e vita
pi cient’anni,

e ‘sta preghiera
pigghiala gratita;

ca ci lu Paratis’è
pi lli Santi

li mammi onna trasiri
tutti cuanti!

Oria, 12 maggio 1978
Attilio Mingolla - Oria